Persondatapolitik

Her kan du læse VBT A/S’ persondatapolitik

VBT A/S respekterer den enkeltes ret til at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivning og på en transparent måde. Vores behandling af dine personoplysninger vil altid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og følge vores vision om at udføre kvalitetskørsel.

Dataansvarlig

VBT A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

VBT A/S, CVR-nr.: 21416428, Farverland 1A, 2600 Glostrup.

VBT A/S kan kontaktes på

Telefon: 72100700

E-mailadresse: rute@vbt-as.dk

Behandling af dine personoplysninger

VBT A/S behandler dine personoplysninger til brug for følgende formål:

a. Når du som borger benytter VBT A/S

Når du som borger modtager ydelser fra VBT A/S, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, fødselsdato, adresse, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger
  • Helbredsoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre relevant kørsel.

VBT A/S indsamler ikke personoplysninger direkte fra borgere, VBT A/S modtager dine personoplysninger fra:

 • Offentlige myndigheder, såsom kommuner, regioner, socialmyndigheder og hospitaler.

VBT A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Afgivet samtykke enten direkte til VBT A/S eller kommunal instans som VBT A/S udfører kørsel for (Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a)
 • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c)
 • Behandling som henhører under offentlig myndighedsudøvelse (Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e)

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Såfremt det udbud som borgerens persondata er indsamlet på baggrund af ikke genvindes af VBT A/S eller ikke længere udbydes, slettes borgerens persondata efter 1 år.

I visse situationer opbevarer VBT A/S visse personoplysninger i op til 5 år.

b. Når du søger om et job hos VBT A/S

Når du søger om et job hos VBT A/S, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail og telefonnumre.
  • Dit CV og din ansøgning (samt personoplysninger som f.eks. et billede af dig, uddannelsesoplysninger, oplysninger om tidligere jobs, referencer, beviser mv.).
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om evt. straffedomme og lovovertrædelser samt straffe/børneattest

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på eventuelt at kunne tilbyde dig et job hos VBT A/S.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager personoplysninger direkte fra dig, modtager vi dine personoplysninger fra:

 • Tidligere arbejdsgivere
 • Offentlige myndigheder

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af:

 • Persondataforordningens art. 10, jf. databeskyttelseslovens §8, stk. 3
 • Persondataforordningens art. 87, jf. databeskyttelseslovens §11, stk. 2

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart udover vores samarbejdspartnere (f.eks. systemleverandør).

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe ansøgningsprocessen pågår samt i 6 måneder herefter (i overensstemmelse med Datatilsynets vejledende retningslinjer). Du kan til enhver tid kontakte os, såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet før. VBT A/S opbevarer kun dine oplysninger i op til 12 måneder, såfremt du afgiver udtrykkeligt samtykke til dette.

c. Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Videregivelse af dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS

Hos VBT A/S videregiver vi ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Dine rettigheder

Da personoplysninger har afgørende betydning for VBT A/S’ udførelse af kørsel, skal alle henvendelser omhandlende anvendelse af nedenstående rettigheder, ske skriftligt på mail til rute@vbt-as.dk.

På baggrund af persondataforordningen har du følgende rettigheder vedrørende dine personoplysninger:

Ret til at se oplysninger (indsigt): du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret og maskinlæsbart format samt ret til at få videregivet dine personoplysninger direkte fra VBT A/S til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv (i nogle tilfælde skal der kunne fremlægges dokumentation for rigtige personoplysninger).

Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandleres behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsyn.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder if forbindelse med kontraktforholdet.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til personoplysninger.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler dine personoplysninger. Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi løbende backup. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.

Kontakt os i dag